Науково-практична діяльність

Впродовж всієї історії санаторію «Хаджибей» клінічна робота поєднувалась з науково-дослідною, яка проводилась під керівництвом та безпосередньою участю видатних вчених:

– Одеського державного медичного університету ім. Н.І. Пирогова: академіків Рєзника Б.Я., Курако Ю.Л., професорів: Ген Г.Е., Бітенського В.С., Шмакової І.П., Жарова О.І., Соколовського В.С., доцента Пчелякова А.В.

– Національного університету ім. Мечникова: професора Цуканова Б.І., академіка Вісковатової Т.П.;

– Південноукраїнського державного педагогічний університету ім. К.Д.Ушинського: академіка Богуш А.І., професорів: Дегтяренко Т.В. та Інжестойкової В. А.;

– Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. акад. В.П.Філатова АМНУ: професора д.мед.н. Н.Ф. Бобрової, професора, д.мед.н. В.І. Сердюченко, професора, д.мед.н. Н.Н. Бушуєвої;

– Національного інституту післядипломного навчання ім. Шупика, кафедра дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації, завідувача кафедри дитячої неврології, директор Державного закладу «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України» В.Ю. Мартинюка.

Значення факторів курортного лікування в ефективності санаторного етапу реабілітації протягом багатьох років було тематикою відділу дитячої неврології Українського НДІ медичної реабілітації і курортології: д.мед.н. професор Бабова К.Д. – директор інституту, д.мед.н. Дмитрієвої Г.О., професора д.мед.н. Галіної І.В., професора Н.Г. Ніколаєвої.

Міжнародної клініки реабілітації пацієнтів з дитячим церебральним паралічем: професора, д.мед.н. Козявкіна В.І.

Донецького обласного дитячого клінічного центру нейрореабілітації: професора, д.мед.н. Євтушенко С.К.

Враховуючи активну продуктивну науково-практичну роботу санаторій став клінічною базою відділу лікування дітей і підлітків Українського науково-дослідного інституту (НДІ) медичної реабілітації і курортології.

З перших кроків роботи всіх санаторних комплексів лікарі санаторію будували свою роботу в тісному союзі з вченими і під їх керівництвом творчо удосконалювали шляхи відновного лікування дітей з паралічами.

Ефективність санаторних методів з використанням кліматичних факторів, бальнео-грязелікування в поєднанні з клінічними, в тому числі хірургічними методами була продемонстрована вже в 1959 році в спільній доповіді лікарів санаторію і співробітників кафедри інфекційних хвороб та ортопедії Одеського медінституту.

Лікарі Смирна Л.М., Карпов В.П. під науковим керівництвом д.м.н. дійсного члена АМН – Сєркова Ф.Н. (ОМІ) і професором Меженіною О.Т. (Київський НДІ ортопедії) захистили кандидатські дисертації.

Створений та успішно працюючий на базі санаторію відділ дитячої неврології та психіатрії Українського НДІ медичної реабілітації та курортології активно розробляє, апробує та впроваджує в практику нові методи відновного лікування дітей з органічною патологією нервової системи, різноманітною ортопедичною та хірургічною патологією неврологічного генезу.

Безперечна користь тісної співпраці фахівців центру з профільними науковими закладами в тому, що розроблені наукові методики є універсальними і можуть застосовуватися практично в будь-яких медичних установах. Так, за останні 2-3 роки розроблені такі унікальні методи, як спосіб реабілітації міотрофіческіх розладів у дітей, які перебувають в умовах вимушеної гіпокінезії, шкала оцінки відносин дітей до лікувальних процедур, метод створення позитивної установки на лікування у дітей з органічною патологією нервової системи. Оцінено вплив реакцій дезадаптації на ефективність санаторно-курортного лікування. В даний час здійснюється комплекс досліджень механізмів патогенезу нервово-психічних розладів, зокрема особливостей функціонування неспецифічних систем мозку і базових для них нейромедіаторних систем. На основі отриманих даних передбачається розробити принципово нові підходи до діагностики та лікування порушень нервової системи у дітей, в тому числі із застосуванням санаторно-курортних факторів.

Слід зазначити, що дані дослідження як правило є фрагментами республіканських наукових програм, а також міжнародних науково-дослідних проектів.

За даними проведених досліджень 9 лікарів санаторію одержали науковий ступінь кандидата медичних наук: Прус В.П. Заслужений лікар України в 1999 році став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

З 1964 року по 2019 рік на основі клінічних досліджень в умовах санаторію фахівцями санаторію та науковцями було підготовлено 10 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук та 3 дисертації на здобуття вченої ступені доктора медичних наук:

ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Карпов В. П. Лечение детей с ДЦП младшего возраста в условиях Одесских грязевых курортов: Диссертация на соискание ученой степени канд. мед. наук. -Донецк, 1966. -188 с.
  2. Смирная Л. М. Влияние различных комплексов санаторно- курортного лечения по данным клинических и электрофизиологических исследований: Диссертация на соискание ученой степени канд. мед. наук. – Одесса, 1966. -178 с.
  3. Штеренгерц А. Е. Лечение больных полиомиелитом: Диссертация на соискание ученой степени канд. мед. наук. – Крымский медицинский институт, 1964. – 167 с.
  4. Штеренгерц А. Е. Лечение и реабилитация детей и подростков, страдающих паралитическими заболеваниями с применением физических факторов: Диссертация на соискание ученой степени д-ра мед. наук. – Москва, 1974. – 198 с.
  5. Белобров Ю. П. Влияние примедикации и наркоза на сократительную функцию миокарда у амбулаторных стоматологических больных: Диссертация на соискание ученой степени канд. мед. наук / специальность «Анастезиология». – Москва, 1987 – 97 с.
  6. Мельник О. В. Зффективность грязелечения детей больньїх муковисцидозом в условиях санатория: Диссертация на соискание ученой степени канд. мед. наук: Д 088.08.01. – Киев, 1991.-130 с.
  7. Прус В. П. Вплив реакції дезадаптації у дітей з органічним ураженням нервової системи на ефективність санаторно-курортного лікування: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук: 14.01.33 «Курортологія та фізіотерапія». – Одеса, 1998. – 160 с.
  8. Прусс С. В. Фізичні методи корекції міотрофічних розладів у дітей з церебральними паралічами в умовах спеціалізованого санаторію: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук: спеціальність «Курортологія й фізіотерапія» – Одеса, 1999. – 167 с.
  9. Лазарева С. І. Патогенетичне обгрунтування використання лікувальної гімнастики і рефлекторного масажу при спастичному церебральному паралічу у дітей:Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук: 14.01.24 «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина». – Дніпропетровськ, 2006. – 158 с.
  10. Годзіев М. А. Ортопедохірургічне лікування еквіновальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: 14.01.24 «Травматологія та ортопедія». -Харків, 2008. – 148 с.

30 методичних рекомендацій:

  1. Карпов В. П. Лечение детских церебральньїх параличей в условиях грязевого курорта / Методическое письмо. – Киев, 1964. -9 с.
  2. Галина И. В. Диагностика, отбор и комплексное курортное лечение больных ДЦП и детей с церебральными синдромами // Методические рекомендации. – Одесса, 1979. — 6 с. (соав. Карпова В. П., Прянишникова М. Е., Смирная Л. М.).
  3. Штеренгерц А. Е. Разминание // Методическое руководство по технике массажа. – Одесса: Одесский пед. ин-т, 1983. – 16 с.: ил. -12 с.
  4. Штеренгерц А. Е. Вибрация // Методическое руководство по технике массажа. – Одесса: Одесский пед. ин-т, 1986. – 20 с.: ил. – 6 с.
  5. Штеренгерц А. Е. Познавательная деятельность дошкольников и ее формирование в системе занятий по развитию речи с использованием дидактических игр // Методические рекомендации. – Одесса: Одесский гос. пед. ин-т, 1988. – 25 с. (со- автор Ян В. И., Марчук П.Н., Ян Я. В.).
  6. Штеренгерц А. Е. Профилактика доклинических форм некоторых заболеваний у подростков // Методические рекомендации. – Одесса: Одесский обл. психо-неврол. диспансер, 1988. – 40 с. (соав. Кравченко Н. Ф., Скобская И. И., Жуковс- кий В. И.).
  7. Штеренгерц А. Е. Опыт проведения грязелечения в сочетании с ЛФК у больных ревматизмом детей // Методические рекомендации. – Одесса: «Формация», 1989. – 37 с.
  8. Штеренгерц А. Е. Организация диагностических психотерапевтических комплексов ЗЛПК с использованием ЗВМ // Методические рекомендации. – Одесса: Одесский пед. ин-т, 1989. – 12 с. (соавт. Жуковский В. И., Скобская И. И., Кузь- мин А. А., Кравченко Н. Ф., Штеренгерц Е. А., Катков В. Г).
  9. Штеренгерц А. Е. Дидактические игры в детском клиническом санатории // Методические рекомендации: Одесский пед. ин-т. – Одесса, 1989. – 12 с. (соавт. Ян В. И., Катков В. Г, Ян Я. В.).
  10. Штеренгерц А. Е. Лечение сколиоза после пребывания в санатории // Методические рекомендации: Одесский пед. ин- т. – Одесса, 1989. — 27 с.
  11. Штеренгерц А. Е. Применение микро-ЗВМ для объективизации эффективности психотерапии // Методи-ческие реко­мендации: Одесский пед. ин-т. – Одесса, 1989. -18 с. (соавт. Кравченко Н. Ф.} Жуковский В.И., Скобская И.И., Кузьмин А.А., Штеренгерц Е.А., Катков В.Г.).
  12. Штеренгерц А. Е. Профилактика и лечение искривления позвоночника // Методические рекомендации: Одесский пед. ин-т. – Одесса, 1989.-122 с.
  13. Гопак В. И. Библиографический указатель // Сборник выступлений на научных конференциях и печатных работ сотрудников санатория им. Октябрьской революции. – Одес- ская обл. науч. библ. – Одесса, 1988. — 36 с. (соавт. Катков В. Г., Солнцева М. М., Штеренгерц А. Е.).
  14. Штеренгерц А. Е. Профилактика и лечение искривления позвоночника // Методические рекомендации. – Одесса: Одесский пед. ин-т, 1989. – 10 с.
  15. Штеренгерц А. Е. Плоскостопие, профилактика и лечение его // Методические рекомендации. – Одесса: Одесский пед. ин-т, 1990. — 16 с.
  16. Штеренгерц А. Е. Организация работы по контролю за психологическими особенностями детей в условиях санатория // Методические рекомендации. – Одесса, 1990. – 35 с. (соавт. Гажий Н. Б., Данилова Т. В.).
  17. Белобров Ю. П. Профилактика и лечение осложнений наркоза у амбулаторных стоматологических больных // Методические рекомендации. – Иркутск: Иркутский гос. ин-т усовершенствования врачей, 1989. — 18 с.
  18. Катков В. Г. Этика и деонтология среднего медперсонала // Методические рекомендации. – Одесса: Одесское управление санаториями МЗ УССР, 1990. — 16 с. (соавт. Штеренгерц А. Е., Орищенко В. Г.).
  19. Штеренгерц А. Е. Массаж и лечебная гимнастика при заболеваниях органов пищеварения // Методические рекомендации. – Одесса, 1990. — 12 с.
  20. Штеренгерц А. Е. Медицинская деонтология и психотерапия для среднего медицинского персонала // Методические рекомендации. – Одесса: Одесская обл. организация психотерапевтов, 1990. – 15 с. (соавт. Кравченко Н. Ф., Жуковский В. И., Зубаренко В. 3., Кузьмин А. А., Скобская И. И., Скрипниченко Л. М., Катков В. Г.).
  21. Штеренгерц А. Е. Особенности лечебной физкультуры в пожилом возрасте // Методические рекомендации. – Одесса: Одесский пед. ин-т, 1990. — 14 с.
  22. Герова И. В. Функциональное лечение коксартроза // Методические рекомендации. – Москва-Одесса: ЦИТО, 1991. — 21 с. (соавт. Каптелин А. Ф., Штеренгерц А. Е., Мартыновец Л. В.).
  23. Каптелин А. Ф. Консервативное лечение больных с прогрессивным течением сколиоза // Методические рекомендации. -Москва-Одесса: ЦИТО, 1991. —20 с. (соавт. Штеренгерц A.Е., Коростылева И. С.).
  24. Кравченко Н. Ф. Использование психологических методик при комплектований психотерапевтических групп // Методические рекомендации. – Одесса: Одесский гос. пед. ин-т, 1991. — 34 с. (соавт. Зубаренко В. Г, Штеренгерц А. Е., Жуковский В. И., Скобская В. И., Кузьмин А. А.).
  25. Штеренгерц А. Е. Профилактика детских инфекций // Методическое пособие. – Одесса, 1994. — 20 с.
  26. Прусс В. П. Упражнения на тренажерах для больных детским церебральным параличом // Методические рекомендации. – Одесса, 1994. – 10 с. (соавт. Бреева Г. Г., Лишневская В.В.
  27. Прусс В. П. Психокоррекционные игры для больных детским церебральным параличем // Методические рекомендации. – Одесса: Одесский гос. пед. ин-т, 1995. — 10 с. (соавт Бреева Г.Г., Данилова Т. В., Кривоногова И. Г., Штеренгерц A.Е., Ян В. И.).
  28. Соколовський В. С. Використання м’якої ігрової (сенсор но-моторної) кімнати для занять лікувальною фізкультурою дітей з різними формами церебрального паралічу // Методичні рекомендації. – Київ, 2003. — 15 с. (соавт. Прус В. П, Прусе С. В., Лииіневська В. В., Бреєва Г. Г., Лазарева С. І.).
  29. Соколовський В.С. Нові методи відновлювального лікування церебрального паралічу // Методичні рекомендації. – Київ, 2005. — 11 с. (соавт. Лазарева С.І., Прус В. П., Прусс С. В., Бреєва Г. Г.).
  30. Соколовський В.С. Погашення патологічних позотонічних рефлексів за допомогою багато-функціонального набору в кабінеті сенсорно-моторної корекції // Методичні рекомендації. – Київ, 2004. — 14 с. (соавт. Прус В. П., Прусс С.B., Кухар Н. М., Бреєва Г. Г., Лазарева С.І).

 

Зареєстровано 4 авторські свідоцтва.

В журналах, збірках матеріалів з’їздів міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів, збірниках робіт науково-дослідних закладів опубліковано 754 статті.

Бажаєте отримувати наші новини?

Підпишіться

Записатися на консультацію: